Welkom bij Foto Weert | Totaal in Beeld
ONZE WINKEL
 • Ma.
 • Di.
 • Wo.
 • Do.
 • Vr.
 • Za.
 • 10.00 - 18.00
 • 09.00 - 18.00
 • 09.00 - 18.00
 • 09.00 - 18.00
 • 09.00 - 18.00
 • 09.00 - 17.00

0495 - 533 813

info@fotoweert.nl

Algemene Voorwaarden

Foto Weert | Totaal in Beeld

Uitgegeven door de Stichting Nederlandse Fotovakhandel.

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Stichting Nederlandse Fotovakhandel.

2. In deze voorwaarden wordt de leverancier/opdrachtnemer/wederpartij aangeduid als de leverancier en de bij de Stichting Nederlandse Fotovakhandel aangesloten detaillist als de gebruiker.

3. Deze algemene voorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de leverancier waarnaar op enige offerte, prijslijst, nota of in andere correspondentie wordt verwezen.
Algemene voorwaarden van de leverancier zijn slechts van toepassing indien met de directie van de gebruiker schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van (bepaalde artikelen van) deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Indien alsdan sprake mocht zijn van strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van de gebruiker en die van de leverancier, zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van de gebruiker van toepassing.

4. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen partijen gesloten koopovereenkomsten, alsmede op door de leverancier te verrichten diensten in de vorm van reparatiewerkzaamheden.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden om welke reden ook vernietigd mocht(en) worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De gebruiker en de leverancier zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen worden.

ARTIKEL 2 BEGROTINGEN, PRIJSOPGAVEN, AANBIEDINGEN EN TEKENINGEN, ONTWERPEN, ENZ. VAN LEVERANCIER, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. Alle begrotingen, prijsopgaven, aanbiedingen, afbeeldingen, catalogi, ontwerpen, modellen, berekeningen, alsmede alle overige gegevens van de leverancier, in welke vorm dan ook, zijn bindend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de gebruiker een order heeft geplaatst bij de leverancier, tenzij de leverancier binnen vijf werkdagen aan de gebruiker schriftelijk kenbaar maakt dat de leverancier deze order niet accepteert.

ARTIKEL 3 PRIJZEN

1. De tussen partijen overeengekomen prijzen zijn vast en mitsdien niet aan herziening onderhevig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voornoemde prijzen omvatten alle kosten als onder meer transportkosten, verzekeringen, koersrisico’s en kosten van emballage.
BTW-bedragen worden door de leverancier afzonderlijk in zijn prijsopgaven vermeld.

2. De leverancier is niet gerechtigd om enige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst prijsbepalende factoren, welke dan ook, een wijziging ondergaan.

3. Terzake van aanbiedingen van de leverancier kunnen geen kosten aan de gebruiker in rekening worden gebracht.
Indien geen overeenkomst wordt gesloten tussen partijen, is de leverancier niet gerechtigd een vergoeding te vragen voor met de offerte verband houdende kosten.

ARTIKEL 4 LEVERING EN RISICO VAN ROERENDE ZAKEN

1. De leverancier is verplicht de roerende zaken te leveren overeenkomstig de order die de gebruiker heeft geplaatst. De leverancier is verplicht die zaken te leveren die voldoen aan de door de gebruiker gestelde eisen en voorts geschikt zijn voor hun gebruik.
De overgang van de eigendom en het risico vinden plaats zodra de zaken door of namens de gebruiker in ontvangst zijn genomen en zijn geaccepteerd.

2. De zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt. De leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende en/of onjuiste verpakking. Alle gebruikte verpakking, met uitzondering van leenemballage, wordt eigendom van de gebruiker. Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van de leverancier naar een door deze op te geven bestemming.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van de zaken franco en worden de zaken voor rekening en risico van de leverancier vervoerd. Molestrisico komt steeds ten laste van de leverancier.

4. De leverancier dient de zaken te laden en lossen op de door de gebruiker aangewezen plaats, zonder dat daarbij de werkzaamheden van de gebruiker en/of derden worden gehinderd. De gebruiker is niet gehouden enige medewerking, in de vorm van personeel en/of werktuigen, te verlenen bij het laden en lossen van de zaken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen dan wel de gebruiker zulks noodzakelijk acht.

5. Indien de gebruiker enige medewerking verleent bij het laden en lossen van de zaken, is zij gerechtigd de daaraan verbonden kosten in rekening te brengen aan de leverancier dan wel te verrekenen met de bedragen welke zij aan de leverancier verschuldigd is.

6. De verplichting tot het leveren van de juiste kwaliteit en hoeveelheid van de zaken berust bij de leverancier. Inontvangstneming noch betaling van de zaken houdt aanvaarding van de zaken door de gebruiker in.

7. Bij de te leveren zaken dient een paklijst aanwezig te zijn. Op deze lijst dient te worden aangegeven: het inkoopordernummer, de omschrijving van de zaken en voorzover van toepassing de hoeveelheid, alsmede het bruto- en nettogewicht.

8. De bepalingen van dit artikel gelden zowel indien de leverancier de zaken zelf levert als wanneer de leverancier de zaken door een derde laat leveren.

9. Indien de gebruiker de leverancier verzoekt de levering uit te stellen, zal de leverancier de levering deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor de gebruiker opslaan, beveiligen en afdoende verzekeren en verzekerd houden.

10. De gebruiker zal niet instemmen met meer- of minderleveringen en/of deelleveringen, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Zaken die door de gebruiker niet besteld zijn of teveel geleverde zaken worden door de gebruiker voor rekening van de leverancier aan de leverancier geretourneerd.

ARTIKEL 5 LEVERTIJDEN

1. De tussen partijen overeengekomen levertijden zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering is de leverancier derhalve van rechtswege in gebreke.
De levertijd gaat in terstond nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Zodra de leverancier overschrijding van de overeengekomen levertijd verwacht dan wel behoort te verwachten, zal hij de gebruiker daarvan terstond en onder opgave van redenen van de vertraging op de hoogte stellen. Deze verplichting laat onverlet eventuele schadeplichtigheid van de leverancier jegens de gebruiker wegens overschrijding van de levertijd, alsmede het recht van de gebruiker om gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met vergoeding van kosten, schade en interessen, dan wel nakoming van de overeenkomst van de leverancier te vorderen.

ARTIKEL 6 WIJZIGINGEN

1. De gebruiker is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst ten aanzien van de te leveren zaken indien dit in redelijkheid van de leverancier kan worden gevergd. De gebruiker dient deze wijzigingen schriftelijk aan de leverancier mede te delen, zodat de leverancier de zaken tijdig kan leveren. De leverancier dient binnen tien werkdagen na de dagtekening van voornoemde mededeling van de gebruiker een schriftelijke opgave aan de gebruiker te verstrekken van eventuele wijzigingen in de prijs en/of de levertijd ten gevolge van voornoemde wijzigingen in de overeenkomst.

2. Na ontvangst van de in lid 1 vermelde opgave van leverancier, heeft de gebruiker het recht ofwel nakoming van de oorspronkelijke opdracht te verlangen, ofwel nakoming van de gewijzigde opdracht te verlangen. Tevens is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de gevolgen van de wijziging voor de prijs en/of levertijd naar diens oordeel onredelijk zijn.

ARTIKEL 7 FACTURERING EN BETALING

1. De gebruiker zal de door de leverancier opgestelde factuur binnen de door de leverancier gestelde termijn voldoen, tenzij de gebruiker reclameert, en mits de betreffende zaken door de leverancier geleverd zijn.

2. De factuur dient het ordernummer te bevatten, alsmede overige relevante gegevens te vermelden. Indien naar de mening van de gebruiker de gegevens onvolledig zijn, zal de factuur alvorens betaling plaats zal vinden, worden geretourneerd aan de leverancier met het verzoek de betreffende aanpassingen te verwerken.

3. Indien de gebruiker zulks verlangt, dient de leverancier schriftelijk een nadere toelichting op de factuur te verstrekken. Indien gegevens, nodig voor de beoordeling van de juistheid van de factuur ontbreken, zal de gebruiker daar om verzoeken en zal de leverancier deze gegevens zo spoedig mogelijk verstrekken.

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden vooruitbetalingen door de gebruiker niet gedaan.

5. De leverancier mag geen betaling verlangen op een andere rekening dan op een rekening ten name van leverancier.

6. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de gebruiker gerechtigd de nakoming van haar (betalings-)verplichtingen op te schorten, één en ander ter beoordeling van de gebruiker, totdat de leverancier op verzoek van de gebruiker en ten genoegen van de gebruiker aanvullende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle verplichtingen van de leverancier voortvloeiende uit enige met de gebruiker gesloten overeenkomst. Indien de leverancier weigert deze aanvullende zekerheid te verstrekken, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de gebruiker tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd de gebruiker verder toekomende rechten.

7. De gebruiker is bevoegd de bedragen die zij van de leverancier te vorderen heeft, te verrekenen met het bedrag dat zij aan de leverancier conform het voorgaande in dit artikel verschuldigd is. Indien hetgeen de gebruiker van de leverancier te vorderen heeft nog niet vaststaat, is de gebruiker bevoegd een naar redelijkheid geschat bedrag in te houden.
Indien de gebruiker gebruik maakt van haar bevoegdheid tot verrekening, stelt zij de leverancier op de hoogte van haar redenen en verstrekt zij een schriftelijke specificatie van de berekeningen.
Indien de gebruiker een te hoog of te laag bedrag heeft ingehouden, zal het betreffende gedeelte op een later tijdstip worden verrekend onder toepassing van de wettelijke rente vanaf de dag van de inhouding.

ARTIKEL 8 REPARATIEWERKZAAMHEDEN

1. Reparaties worden verricht conform de kostenraming welke de gebruiker met diens wederpartij/consument besproken heeft, waarvan een opgave door de gebruiker aan de leverancier wordt verstrekt. Indien bij nader onderzoek door de leverancier blijkt dat de prijs van de reparatie deze kostenraming overschrijdt, dient de leverancier alvorens over te gaan tot reparatie, de gebruiker in te lichten. Nadat de wederpartij/consument deze hogere prijs heeft geaccordeerd, zal de reparatie plaats kunnen vinden.

2. De leverancier is gehouden de reparatie voldoende en deugdelijk te verrichten binnen een redelijke vooraf door de leverancier aan te geven termijn.

3. Het is de leverancier niet toegestaan de diensten en/of werkzaamheden welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen de gebruiker en de leverancier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door een derde. Indien de leverancier met of zonder toestemming van de gebruiker een derde inschakelt, vermindert dit geenszins de aansprakelijkheid van de leverancier jegens de gebruiker. De leverancier blijft alsdan derhalve hoofdelijk en voor de gehele opdracht en de uitvoering daarvan, alsmede voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten aansprakelijk.

4. De gerepareerde zaken worden zo spoedig mogelijk geretourneerd aan de gebruiker, vergezeld van een reparatiebon waarop de verrichte werkzaamheden en de vervangen onderdelen zijn benoemd.

5. Indien op grond van dit artikel zaken of onderdelen daarvan zijn gewijzigd, hersteld of vervangen, zal ten aanzien van deze zaken of onderdelen daarvan door de leverancier een nieuwe garantie worden afgegeven vanaf het moment van wijziging, het herstel of de vervanging.

6. De leverancier dient de in reparatie afgegeven zaken behoorlijk te verzekeren en verzekerd te houden. De leverancier draagt het risico van de in reparatie afgegeven zaken tijdens het transport van en naar de leverancier, alsmede gedurende de periode dat de te repareren zaak/gerepareerde zaak zich onder de leverancier bevindt.

7. Indien de leverancier de ter reparatie aangeboden zaak niet binnen een termijn van tien weken kan repareren danwel wanneer de zaak drie maal ter reparatie aan de leverancier is aangeboden, doch het gebrek nog niet is verholpen, dient de leverancier een vervangende vergelijkbare zaak aan te bieden danwel een schadeloosstelling.

8. Indien de gebruiker aan de leverancier heeft aangegeven dat wordt afgezien van verdere reparatie en afstand wordt gedaan van de ter reparatie aangeboden zaak, is de gebruiker niet gehouden tot enige vorm van vergoeding van onderzoeks- en/of transportkosten.

ARTIKEL 9 VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER

1. De leverancier garandeert:

a) dat de geleverde zaken conform de overeengekomen modellen en specificaties zijn en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;
b) dat de geleverde zaken van goede kwaliteit zijn, zonder gebrek in ontwerp, constructie, fabricage, montage en materiaal;
c) dat de geleverde zaken voldoen aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen;
d) dat de geleverde zaken voldoen aan de wettelijke eisen en aan de eisen die daaraan in voorkomende gevallen door of vanwege overheidsorganen worden gesteld;
e) dat de geleverde zaken een door de gebruiker vast te stellen ruime verkoopperiode hebben, zoals blijkt uit de daarop vermelde expiratiedatum;
f) dat de onderdelen terzake de geleverde zaken gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde zaken in voorraad worden gehouden.

2. De leverancier verplicht zich geen zaken te leveren c.q. materialen aan te brengen waarvan aangenomen of verwacht kan worden dat deze belastend zijn voor het milieu en/of schadelijk zijn voor de gezondheid.
De leverancier is jegens de gebruiker aansprakelijk indien aan de gebruiker geleverde zaken op enig tijdstip belastend blijken te zijn voor het milieu en/of schadelijk blijken te zijn voor de gezondheid. De leverancier vrijwaart de gebruiker terzake van aanspraken van derden.

3. De gebruiker kan de leverancier voorts verplichten geleverde zaken te vervangen, alsmede verrichte diensten en/of werkzaamheden te herstellen, indien deze niet overeenkomen met de opdracht en/of aanwijzingen dan wel de overeenkomst. De leverancier is verplicht hieraan terstond te voldoen. Deze verplichting geldt tevens indien sprake is van een gebrek met betrekking tot de geleverde zaken dan wel verrichte diensten en/of werkzaamheden binnen de overeengekomen onderhouds- of garantietermijn.

4. Het is de leverancier niet toegestaan zijn rechten voortvloeiende uit de overeenkomst met de gebruiker te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker. Een zodanige verpanding, bezwaring of overdracht laat onverlet de rechten en verweren welke de gebruiker heeft jegens de leverancier op grond van de tussen hen geldende overeenkomst. Het voorgaande is tevens van toepassing op overdracht door de leverancier aan een derde van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met de gebruiker.

5. De leverancier garandeert dat de geleverde zaken geen inbreuk maken op enig recht van intellectuele of industriële eigendom. De leverancier vrijwaart de gebruiker voor alle aanspraken (van derden) terzake en zal alle daardoor veroorzaakte schade en kosten vergoeden.

ARTIKEL 10 RECLAME

1. Na of bij aflevering van de zaken zal de gebruiker deze zaken keuren. Indien de door de leverancier geleverde zaken geheel of gedeeltelijk niet worden goedgekeurd, is de gebruiker gerechtigd om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met vergoeding van kosten, schaden en interessen.

2. Ingeval van reclame wordt de betalingsverplichting van de gebruiker opgeschort en heeft de gebruiker het recht terstond verbetering, reparatie, vervanging en/of aanvulling van de leverancier te vorderen, onverminderd de overige wettelijke en contractuele rechten van de gebruiker.

ARTIKEL 11 GARANTIE

1. De leverancier garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaken, alsmede van de verrichte reparaties conform het door de leverancier bij de zaak geleverde garantiebewijs danwel op de reparatiebon vermelde garantievoorwaarden, waaronder de garantietermijn.

2. Wanneer een zaak binnen de termijn als vermeld op het in lid 1 van dit artikel bedoelde garantiebewijs danwel de reparatiebon enig gebrek vertoont, alsmede indien een gerepareerde zaak binnen de termijn waarnaar in lid 1 van dit artikel wordt verwezen enig gebrek vertoont aan de gerepareerde/vervangen onderdelen, dan wel enig ander gebrek vertoont dat in verband met de reeds verrichte reparatie kan worden gebracht, zal leverancier dit onverwijld in overleg met de gebruiker om niet herstellen en/of vervangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Alle herstel en/of vervanging als bedoeld in lid 2 van dit artikel, alsmede de daarmee gepaard gaande onderzoeks-, reparatie- en transportkosten, zijn geheel voor rekening van de leverancier.

4. Indien de leverancier, na daartoe door de gebruiker te zijn gesommeerd, enig gebrek niet, niet tijdig of niet behoorlijk herstelt en/of vervangt, is de gebruiker gerechtigd na schriftelijke kennisgeving aan de leverancier het herstel en/of de vervanging zelf uit te voeren op kosten van de leverancier of door een derde te laten uitvoeren op kosten van de leverancier.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEVERANCIER

1. Indien de leverancier zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt, kan de gebruiker hem schriftelijk sommeren zo spoedig mogelijk na te komen. Indien de leverancier zijn verplichtingen niet nakomt binnen tien werkdagen na daartoe door de gebruiker in gebreke te zijn gesteld, is de gebruiker bevoegd de overeenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van recht op schadevergoeding.

2. De leverancier is gehouden tot volledige vergoeding van alle schade ten gevolge van enig gebrek aan de geleverde zaken, het niet voldoen daarvan aan de gestelde kwaliteit en/of opgegeven specificaties.

3. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit niet-nakoming van diens verplichtingen en garanties zoals onder meer zijn opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden.

4. Wanneer de leverancier voor de levering van zaken en/of het verrichten van diensten gebruik maakt van door de leverancier direct of indirect ingeschakelde derden, al dan niet met toestemming van de gebruiker, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de leverancier. De leverancier is derhalve voor het handelen, de levering van zaken en/of het verrichten van diensten door deze derden volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

5. De leverancier kan jegens de gebruiker enkel een beroep doen op een niet toerekenbare tekortkoming op de gronden zoals genoemd in de wet. De leverancier dient bij het ontstaan van enige gebeurtenis waardoor de leverancier zich op een niet toerekenbare tekortkoming kan beroepen, de gebruiker hiervan per omgaande schriftelijk in kennis te stellen. Indien de leverancier de gebruiker niet tijdig in kennis stelt, is de gebruiker bevoegd het beroep op niet toerekenbare tekortkoming door de leverancier af te wijzen.

6. In geval van niet toerekenbare tekortkoming van de leverancier is de gebruiker naar haar keuze gerechtigd, hetzij dan wel de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij vervanging herstel te vorderen, dan wel de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de leverancier de gebruiker daartoe schriftelijk aanmaant, is de gebruiker gehouden zich binnen tien werkdagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

7. Indien de leverancier ten onrechte een beroep doet op een niet toerekenbare tekortkoming, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, onverminderd haar overige rechten.

8. De leverancier vrijwaart de gebruiker volledig voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit schade zoals omschreven in dit artikel.

9. De leverancier dient zich tegen zijn aansprakelijkheid (onder meer als in dit artikel omschreven), alsmede tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid genoegzaam te verzekeren en verzekerd te houden. De wijze en hoogte van deze verzekering dienen conform de in de branche geldende gebruiken te zijn.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

1. Indien de gebruiker zich op een niet toerekenbare tekortkoming beroept, is zij gerechtigd ofwel de aanvang of voortzetting van de overeenkomst op te (laten) schorten ofwel de overeenkomst tussen haar en de leverancier geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leverancier. De gebruiker is in voornoemde gevallen tot geen enkele schadevergoeding gehouden.

2. Tot vergoeding van overige schade, indirecte schade, immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade van de leverancier is de gebruiker nimmer gehouden.

ARTIKEL 14 ONTBINDING EN OPSCHORTING

1. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding of opschorting van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van de gebruiker zal zij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

2. Indien de leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met de gebruiker gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de leverancier, bij beslag op een belangrijk deel van de bedrijfseigendommen van de leverancier, dan wel bij het stilleggen of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is de gebruiker gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of betalingsverplichtingen op te schorten, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, waaronder de aanspraak op volledige vergoeding van haar schade.

3. Ingeval van gehele of gedeeltelijke ontbinding is de leverancier verplicht om eventueel door de gebruiker betaalde voorschotten, vooruitbetalingen, etc. onverwijld terug te betalen, zonder dat de leverancier een beroep kan doen op enige compensatie of verrekening. Voorts dienen eventueel terzake door de gebruiker gestelde bankgaranties e.d. te worden vrijgegeven.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT

1. Ten aanzien van de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse recht.

2. De toepasselijkheid van de op het moment van het sluiten van de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn geldende versie van het Weense Koopverdrag wordt bij deze geheel uitgesloten.

ARTIKEL 16 GESCHILLEN

Alle geschillen, van welke aard dan ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen de gebruiker en de leverancier mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde arrondissementsrechtbank waaronder de gebruiker ressorteert.

Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr. 900/83 op 15 april 1994.

© Copyright Stichting Nederlandse Fotovakhandel

Vraag het ons!
Hebt u vragen? Neem gerust contact op met ons:

Ons telefoonnummer:

0031 (0) 495 533 813

info@fotoweert.nl

Maak ook contact met ons via facebook messenger:

www.fb.com/fotoweert

Uw naam:

Uw e-mailadres:

Uw telefoonnummer:

Uw vraag:
Antispamcode: